Dla autorów [PL]

 

Prawa autorskie

 • Uczulamy na konieczność przestrzegania praw autorskich – dotyczy to nie tylko tekstu, ale również materiału ilustracyjnego.
 • Ghostwriting jest to nieujawnienie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, jako autora lub współautora pracy. Jest to również niewymienienie jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Postawa ta jest przejawem nieuczciwości naukowej i w razie jej demaskacji przez redakcję będzie powodowała odmowę publikacji tekstu.
 • Po pozytywnym przejściu wszelkich procedur recenzyjnych autorzy będą zobowiązani podpisać umowę licencyjną.

 

Opis procedury recenzyjnej

 • Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez kolegium redakcyjne. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, opracowaniu redakcyjnym, adiustacji i pierwszej korekcie.
 • Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.
 • Recenzenci nie są członkami redakcji „Dagerotypu”.
 • Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
 • Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułów przedstawionych mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta.
 • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana na bieżąco.
 • Nadesłanie artykułu do publikacji w „Dagerotypie” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
 • Procedura recenzowania artykułów w „Dagerotypie” jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

 

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy poczty elektronicznej wprowadzone do bazy pisma będą wykorzystywane wyłącznie w obrębie jego działalności i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.